درباره ما

شرکت توانبخشی نیکو حامیان همراه تهران

مرکز توانبخشی و مراقبتی نیکو حامیان همراه تهران ،مرکز ارائه خدمات مراقبتی جهت سالمندان و همچنین توانبخشی سالمندان و بیماران عزیز و گرامی در منزل میباشد، کیفیت ارائه خدمات ما اولویت بر اعزام دارد، پاسخگویی به تلفن مشتریان گرامی 24 ساعته میباشد. پس از تماس شما ،بازدید از منزل توسط کارشناس مددکاری ما انجام شده و شرایط را بررسی کرده و با گزارش کامل و جامع طبق استانداردهای تعریف شده به شما مشاوره داده میشود، پس از تحلیل شرایط طبق نظر شما خدمات مراقبتی و نگهداری،پرستاری و خدمات توانبخشی با نظارت کارشناس مددکاری صورت میپذیرد. ما مدعی هستیم با مدیریتی نو در چهارچوب علم توانبخشی و مراقبتی میتوانیم خدمات بهتری برای سالمندان و بیماران گرامی برنامه ریزی نماییم