مددکاری

مددکاری اجتماعی به عنوان یک رشته نوظهور اما مهم، انواع خدمات کمکی را در جامعه به انجام می رسانند.

زمینه های کار مددکاری اجتماعی

مددکاری فردی

ارائه خدمات حرفه ای به افراد و خانواده ها تا روابط اجتماعی سالم تر و موثرتری را دارا شده و قادر شوند با بهره گیری از استعدادها توانمندیها، امکانات درونی و بیرونی خود و جامعه به حداکثر رشد مادی و تعالی معنوی و رضامندی حاصل از آن دست یافته و به صورت مستقل و خودکفا و با کارآیی بیشتر به زندگی خویش ادامه دهند.

مددکاری گروهی

ارائه خدمات مددکاری گروهی به افراد به منظور رشد استعدادها ظرفیتها و قابلیتها با بهره گیری از روابط و فعل و انفعالات گروهی است تا اعضاء قادر شوند بر مسائل و مشکلات خود فائق آمده و بنحو مطلوب تری از عهده وظایف و مسئولیتهای فردی و اجتماعی برآیند.

مددکاری جامعه ای

توسعه و تعمیم خدمات مددکاری اجتماعی در جوامع مختلف به منظور تامین نیازهای اجتماعی، فرهنگی رفاهی از طریق بسیج نیروها و جلب مشارکتهای عمومی و بهره گیری از استعدادها و نیروهای موجود جامعه..

مددکار اجتماعی در کار خود با افرادی با پیش زمینه های متفاوت سر و کار داشته و باید اعتماد آنها را جلب کند تا بتواند به آنها کمک کند. اغلب در شرایطی است که درایت، صبر و درک بالایی را می طلبد. همچنین باید بتواند به سرعت خود را با شرایط مختلف تطبیق داده و روشی مناسب و به دور از هرگونه پیش داوری را بکار گیرد.

وظایف و خدمات مددکار اجتماعی

ارزیابی و بررسی وضعیت مراجعه کنند
حفاظت از والدین یا کودکان در برابر خطرات
ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد با مراجعه کنندگان و خانواده های آنها
حمایت های عملی از مراجعه کنندگان (یا تصمیم گیری برای آنان در زمان مورد نیاز)
دادن اطلاعات، مشاوره و حمایت
سازماندهی و مدیریت برنامه های حمایتی
شرکت در جلسات تیم کاری
نظارت بر اعضای تیم (در صورتی که به شکل تیمی کار کند
ثبت مستندات و نوشتن گزارشات)
دادن مدارک به دادگاه ( در زمان مورد نیاز)
مهارت و توانمندی مورد نیاز مددکار اجتماعی
توانایی ایجاد رابطه با افراد در سنین مختلف و با سابقه های متفاوت و جلب اعتماد آنها
رویکرد عملی و منعطف در کار
رعایت ادب، داشتن صبر و همدردی کردن با مراجعه کنندگان
فهم نیازهای گروه های مختلف افراد
طرز تفکر عادلانه و به دور از هر گونه پیشداوری و قضاوت
توانایی کار تیمی همراه با استفاده از ابتکار فردی
توانایی ارزیابی و درک موقعیت ها و انجام عمل مناسب
پشتکار داشتن در مواجهه با شرایط سخت و چالشی
مدیریت زمان و سازماندهی مناسب